Strona główna
Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
poniedziałek, 17 października 2016

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Kliknij w LINK

Informacja o Wynikach

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
czwartek, 01 września 2016

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.09.2016r. będą przyjmowane  wnioski do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2016/2017. Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2016r. i trwa do 31 października 2017r.
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.
W okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 rok.


Ponadto, aby otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za miesiąc wrzesień 2016r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 31.10.2016r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej ( dotyczy szkół średnich- liceum, technikum, ZDZ, studium) i szkoły wyższej należy dostarczyć zaświadczenie z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 najpóźniej do 09.09.2016r.

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
czwartek, 25 sierpnia 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.  W ramach projektu zorganizowane zostanie:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wielomodułowe kursy zawodowe,
 • dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział w następujących rodzajach kursów:

 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc
 • Spawacz MAG + Spawacz TIG
 • Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego
 • Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych
 • Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego
 • Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci
 • Elementy fryzjerstwa + wizaż
 • Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving
 • Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia
 • Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja
 • Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, tel. 413792103 .


Formularz zgłoszeniowy  - do pobrania również w Biurze Projektu

Baner

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU Rodzina 500+ Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 02 marca 2016

Gmina Wiślica przystąpiła  do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Więcej…
 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 30 września 2015

Świadczenia Rodzinne


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje że okres zasiłkowy (2015/2016) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2015r. i trwa do 31 października 2016r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2015/2016) będą przyjmowane od dnia 1 września 2015
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.
 W okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody za 2014r.

 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
piątek, 31 lipca 2015

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.08.2015r. będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.
Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dowodu osobistego.
 2. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń  alimentacyjnych za ostatnie 2 miesiące.
 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 rok zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku( w przypadku braku dochodów zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nie jest wymagane).
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014rok.
 6. Nakaz płatniczy za 2014 rok .
 7. Zaświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w roku 2014.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Gminny o pobranym stypendium szkolnym w roku 2014.

W przypadku braku jakiegokolwiek źródła dochodu zaświadczenie nie jest wymagane.


 
KURS „Magazynier + Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 08 lipca 2015

Kurs   W dniu 11-06-2015 zakończył się kurs zawodowy realizowany w ramach projektu systemowego „WĘDKA – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica”. Kurs miał na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu magazyniera z uprawnieniami do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi z mechanicznym napędem podnoszenia. Kursanci w trakcie szkolenia zapoznali się z funkcjonowaniem gospodarki magazynowej, zasadami magazynowania oraz ewidencjonowania zapasów magazynowych, obowiązkami na stanowisku magazyniera oraz z budową i zasadami działania wózków jezdniowych, a także z przepisami bhp i praktyczną nauką jazdy wózkami jezdniowymi.
Po zakończeniu kursów zawodowych wszyscy uczestnicy projektu w dniu 01-07-2015 wzięli udział w warsztatach z zakresu doradztwa psychologicznego, dzięki którym zdobyli umiejętności m.in.  z zasad poprawnej komunikacji i autoprezentacji.

Więcej…
 
Kurs „Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej” Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
poniedziałek, 01 czerwca 2015

  KursW dniach od 28-04-2015 do 22-05-2015 odbyło się szkolenie „Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej”. W szkoleniu wzięły udział cztery kobiety w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i trudności w podjęciu zatrudnienia, korzystające z pomocy Ośrodka.
Uczestniczkom projektu zapewniono odpowiednie warunki kształcenia oraz dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Kursy zawodowe z części teoretycznej były prowadzone w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Busku Zdroju.  Kursantki zapoznały się z podstawowymi pojęciami związanymi z hotelarstwem, turystyką i usługami sanatoryjnymi.
Panie miały również okazję w praktyce poznać zasady funkcjonowania obiektów hotelowych i sanatoryjnych, gdyż część zajęć została zrealizowana w hotelach „Słoneczny Zdrój', „Gromada” i Zamek „Dersława ” oraz w Sanatorium „Marconi” w Busku Zdroju.
Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Więcej…
 
Warsztaty z Doradcą Zawodowym Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 22 kwietnia 2015

Warsztaty z Doradcą Zawodowym  W dniach 13-14  kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym. Zajęcia miały na celu pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej i sposobów jej realizacji przez uczestników Projektu pn. "WĘDKA – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica". Spotkania były podzielone zarówno na zajęcia grupowe, jak również indywidualne. Podczas spotkań uczestnicy uczyli się jak prawidłowo napisać dokumenty aplikacyjne tj. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, motywowani byli do podejmowania pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia warsztatów.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego Drukuj
Wpisany przez Robert Nowak   
środa, 11 marca 2015

Ogłoszenie o naborze do Projektu Systemowego "WĘDKA - Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica" na 2015 rok
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy zaprasza osoby chętne do udziału w Projekcie systemowym "WĘDKA - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2015 rok.
PROJEKT ADRESOWANY JEST DO OSÓB :

 • bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia oraz zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych,
 • zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica,
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

OSOBOM, KTÓRE WYRAŻĄ CHĘĆ UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

 • zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • kursy zawodowe,
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w kursach i zajęciach,
 • pomoc finansową.
 • bufet kawowy i ciepłe posiłki w trakcie zajęć,
 • niezbędne materiały szkoleniowe.

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62 ,   pokój 11 ,  

tel. 41 379 2103

Liczba miejsc ograniczona

Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona w miesiącu marcu 2015

 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ